رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2013

معنای استقامت را هر دو به دنیا نشان دادند

لکه ننگ تاریخ ایران..

یک کودک، یک معلم، یک کتاب، یک قلم، میتواند دنیا را تغییر دهد

تیر همچنان تیر می کِشد